I S O D R A  G m b H

producer of ultra-fine enamelled copper wire

technische Daten angelehnt an DIN IEC 60317


technical data based on DIN IEC 60317